• telefon
    +420 483 311 672

Právní služby

Vymáhání pohledávek

sepis předžalobních upomínek, žalob či návrhů na vydání elektronických platebních rozkazů, směnečných platebních rozkazů a zastupování v řízení o těchto pohledávkách, sepis návrhů na nařízení exekuce, lustrace dlužníků v registru exekucí, insolvenčním rejstříku apod.

Právo nemovitostí

poradenství v případě plánového nabytí nebo prodeje nemovitostí, provedení rešerší ve sbírce listin katastrálního úřadu

sepis smluv o převodu nemovitostí (darovacích, kupních), sepis smluv o zřízení věcných břemen a dalších služebností, zástavního práva a dalších zajišťovacích instrumentů včetně přípravy návrhů na vklad do katastru nemovitostí

provádění úschov peněz (zejména kupních cen nemovitostí apod.)

sepis nájemních smluv, výpovědí z nájmu apod.

poradenství a zakládání SVJ (společenství vlastníků jednotek), příprava stanov a asistence při jednáních shromáždění, příprava dokumentace pro rozdělení domu na jednotky, případně v rámci vypořádání podílového spoluvlastnictví

Právo obchodních korporací

poradenství a asistence při zakládání obchodních společností, příprava dokumentů jako podkladů pro změny zápisů týkajících se společností do obchodního rejstříku, příprava listin pro založení do sbírky listin, příprava obchodních smluv včetně smluv s mezinárodním prvkem (např. mezinárodní koupě zboží včetně přípravy smluv v anglickém či francouzském jazyce)

Insolvence a oddlužení

sepis insolvenčního návrhu, případně návrhu na oddlužení, sepis přihlášek do insolvenčního řízení, zastupování v insolvenčním řízení

Vymáhání náhrady škody obecně a náhrady škody na zdraví

asistence poškozených při vymáhání náhrady škody na zdraví, zajišťování znaleckých posudků, vymáhání věcné škody, ztráty na výdělku a dalších nároků, přičemž následně jsou náklady na právní služby hrazeny pojišťovnou či škůdcem

Pracovní právo

sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o hmotné odpovědnosti, dohod o srážkách ze mzdy a dalších pracovněprávních dokumentů, zastupování v soudních řízeních v pracovněprávních sporech

Zastupování poškozených v trestním řízení

účast při úkonech trestního řízení, zejména při hlavním líčení, nahlížení do spisu, sepis uplatnění nároku poškozených v trestním řízení na náhradu škody způsobenou trestným činem

Rodinné právo

sepis návrhů na rozvod manželství, přednostně tam, kde jsou manželé na rozvodu dohodnuti, sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů, sepis dohod o výchově a výživě nezletilých dětí

Správní právo

sepis podání a zastupování v řízeních před správními orgány, vypracování podání a zastupování ve správním soudnictví